Vzdělávací program

 

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov

Výchovně vzdělávací program školní družiny

,,Hravá lvíčata,,

 • Identifikační údaje

Ředitelka školy : Mgr. Hana Macalíková

 Vychovatelka: Pavla Pincová

 Počet oddělení : 1

 Věk žáků : 6-9 let (1.-3.roč.)

 Kapacita družiny: 30 žáků

 Provoz družiny: 6.00 – 7.40 ranní, 11.40 – 16.00 odpolední

Na zpracování výchovně vzdělávacího programu pracovala vychovatelka Pavla Pincová

 • Charakteristika zařízení

ŠD zabezpečuje účastníkům činnosti (dále jen žáků) náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Vychovatelka působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snaží přizpůsobit režim dne v družině. Pro každodenní činnost využíváme vlastních prostor. Prostory družiny jsou zařízené jako herny. V oddělení je část pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židličkami. Na výzdobě všech prostor družiny se podílejí sami žáci. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání. V družině probíhají soutěže a celoroční projekty. Pro aktivity venku si mohou žáci vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, lana, chůdy, kroket, obruče, pálky na líný tenis, badminton a další.V oddělení jsou k dispozici na kreslení křídy, pastelky, voskovky,vodové a temperové barvy. Podle finančních možností máme k dispozici další výtvarný materiál a pomůcky. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme dětskou knihovničku vybavenou dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy, s hádankami. Také žáci rádi využívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexesa s písmeny apod. Pro poslechové činnosti používáme CD přehrávač, oddělení je vybaveno televizorem, videem a dvd přehrávačem, kterého využíváme převážně ke sledování pohádek a didaktického materiálu k projektům. Žáci mohou pracovat na počítači, mají možnost využít služeb internetu a své práce si také vytisknout. Menší žáci využívají počítač k didaktickým hrám rozvíjející pohotovost, představivost, získávají poznatky o dalším využití počítače např. ke kreslení, psaní, počítání, hledání správného řešení úkolů, k získání informací. Starší žáci již pracují s internetem, se základními programy počítače. Oděv a obuv si žáci ukládají do třídních šaten, aktovky si ukládají ve školní družině. K rozvoji pohybových dovedností a schopností využíváme dětské hřiště.

 • Přijímání žáků

Žáky přihlašují do družiny rodiče při nástupu do školy. Do družiny může být žák

přihlášen během celého školního roku. Při nástupu žáka

do družiny vyplní rodiče zápisní lístek, na kterém uvedou důležité informace o žákovi pro

vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny.

Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého

školního roku. Odchody dětí jsou řádem školní družiny časově určeny. Chodíme na vycházky a vytváříme společné práce, proto je lepší pro organizaci vědět, kdo kdy odchází.

Školní družina – důležitý výchovný partner rodiny a školy

– plní vzdělávací cíle,rozvíjí specifické nadání dětí

– pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

– má důležitou roli v prevenci negativních

sociálních jevů

– rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Školní družina musí být:

– místo pro zájmové vyžití dětí

– místo pro regeneraci sil dětí po vyučování

– místo pro rozvíjení tvořivosti

– místo pro posilování sebevědomí

– místo pro radost

– místo pro komunikaci vychovatelek a rodičů

(poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD,o připravovaných akcích,aj)

Podmínky pro činnost:

 •  Inspirující, nestresující prostředí

 •  Účelově vybavené prostory družinek s možností kreativního uzpůsobení

 •  Možnost využívání prostor školy:

– počítačová učebna

– knihovna

– tělocvična

 • Družinové hřiště

 • Vhodné okolí školy

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času, ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her .Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

 • Cíle vzdělávání

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti,odolné vůči negativním vlivům,která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Cíl: Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi, ale také postoji.

 Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 •  Výchova ke zdravému životnímu stylu

 •  Posilování komunikačních dovedností

 •  Odpovědnost za své chování

 •  Ovládání negativních citových reakcí

 •  Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

 •  Formování životních postojů

 •  Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

Výchova ke zdravému životnímu stylu

– výchova k odpovědnosti za svou osobu

– výchova k odpovědnosti za své zdraví

– výchova ke správným stravovacím návykům,pitný režim

– dodržování osobní hygieny

– posilování tělesné zdatnosti

– rozvíjení citové stránky osobnosti,citové vazby

Posilování komunikačních dovedností ( Člověk ve společnosti)

– kultivace slovního i mimoslovního projevu

– rozvíjení slovní zásoby

– schopnost vyjádřit se

– schopnost naslouchat

– uplatnění se v kolektivu

– kulturní život

 Odpovědnost za své chování

– řešení různých situací

– pěstování potřebných a žádoucích vědomostí,dovedností a postojů

– důvěryhodnost ,pravdomluvnost a morální kvality

– posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

Ovládání negativních citových reakcí

– vypořádat se stresem

– řešení životních situací

– vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině ( Člověk jako jedinec)

– kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

– posilování pozitivního myšlení

– objektivní hodnocení činnosti každého člena

– vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

– temperament,postoje ,hodnoty

Formování životních postojů

– vytváření společensky žádoucích hodnot

– vytváření základů právního vědomí

– úcta ,porozumění,tolerance

– schopnost a ochota pomoci

– vytvoření vlastního sebevědomí

– posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

– prevence sociálně patologických jevů – drogy,alkohol,kouření

– delikvence

– virtuální drogy

– šikanování,vandalismus,násilné chování

– rasismus

– podobnost a odlišnost lidí

– rozdíly v prožívání,v myšlení a v jednání

Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

– možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny

-tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky

-přinášet nové podněty,obohacovat poznatky

Člověk a jeho svět: Místo,kde žijeme: – vztah ke své škole,městu,státu

– vycházky,výlety,poznatky z cest

Lidé kolem nás: – příbuzenské vztahy v rodině

– vztahy mezi dětmi

– vztahy ke škole

– pravidla soužití

– chování lidí-pravidla slušného chování

– základní lidská práva a práva dítěte

– práva a povinnosti

Lidé a čas: – regionální pověsti a báje

– tradice , zvyky,odlišnost způsobů života

– návštěva kulturních institucí

knihovna

– orientace v čase

Člověk a příroda: Rozmanitost živé a neživé přírody

Ochrana přírody – praktické poznávání přírody

Proměny přírody,roční období

Činnost člověka v přírodě ( pozitivní , negativní)

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Likvidace odpadů-třídění odpadů

Člověk a svět práce:

Tradiční i netradiční materiály

Elementární dovednosti

Děti se seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání:

 – pohybové a tělovýchovné aktivity

– výtvarné činnosti

– rukodělné činnosti

– hudba,zpěv a tanec

– literárně –dramatická činnost

– přírodovědná a vlastivědná činnost

– výpočetní technika

 • Forma vzdělávání ŠVP je pravidelná

 • Materiální podmínky

Třída školní družiny je uzpůsobena a vybavena tak, aby účelně vyhovovala náročným potřebám žáků. Třída má odpočinkový koutek s kobercem a polštářky i pracovní koutek se stoly a židlemi, aby si žáci měli kde malovat či hrát společenské hry. K základnímu vybavení patří i dostatečné množství společenských her, stavebnic, kostek a jiných hraček. Třída má i televizor s DVD přehrávačem. Počítače s připojením na internet, které jsou využívány především k motivačním, výchovným a vzdělávacím účelům nejsou přímo ve třídě ŠD, ale v těsné blízkosti. K ostatnímu vybavení patří také různé sportovní pomůcky – míče, švihadla, létající talíře, skákací gumy, líný tenis a spousta dalších. Z estetického hlediska považujeme také za důležitou výzdobu tříd a chodby. Zde mají děti možnost ukázat výsledky své tvořivé práce.

 • Popis personálních podmínek

Chod ŠD zajišťuje vychovatelka, která je zaměřená na sport, výtvarnou činnost, přírodovědu a informatiku. Znalosti jsou průběžně prohlubovány v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Profil vychovatelky

 • dovede projevit vřelý vztah k účastníkům činnosti

 • umí vytvořit příznivé sociální klima

 • zná a umí řídit velký okruh různých zájmových aktivit přiměřených věku účastníků

 • má organizační schopnosti

 • dokáže vzbuzovat zájem a motivovat

 • podporovat sebevědomí účastníků a rozvíjet jejich pozitivní stránky osobnosti

 • zná bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti

 • Podmínky úplaty

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Výše úplaty je 40,- měsíčně a hradí se vždy v prvním týdnu daného měsíce. Úplata je použita na nákup výtvarných a pracovních potřeb.

 • Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 • Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání

 • Vhodný stravovací a pitný režim

 • Zdravé prostředí užívaných prostorů

 • Bezpečné pomůcky

 • Ochrana účastníků před úrazy

 • Vytváření pohody prostředí

 • Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům

 • Věková přiměřenost a motivující hodnocení

 • ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně školy a na webových stránkách školy

 

-