Info o škole

 

Základní škola je od roku 2003 spojena s Mateřskou školou v jeden správní subjekt. Ředitelkou ZŠ je Mgr. Jana Koláčková, vedoucí MŠ a současně zástupkyní ředitelky školy je Věra Hanzelínová.

Základní škola je umístěna v typické budově vilového typu (stejně tak MŠ).
Budova je zasazena do krásného prostředí parku a zeleně. Děti se při teplém počasí mouhou o přestávce proběhnout v parčíku nebo si zaskákat panáka před školou… Děti také využívají parčík nebo zahradu při vyučování prvouky, vlastivědy, výtvarných činností apod.

ZŠ má 5 postupných ročníků ve třech třídách. Jedná se tedy o školu málotřídní.
1. ročník je vyučován samostatně, spojeny jsou ročníky 2. a 3
. ve II. třídě a 4. a 5. ve III. třídě.

 

Od září 2007 škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem “Veselá a hravá škola”.

 

Škola je velice dobře vybavena pomůckami, encyklopediemi, v každé třídě je televizor, video, DVD a kazetový přehrávač. V každé třídě včetně ŠD máme interaktivní tabuli. 
Třídy jsou vymalovány každá jinou barvou a pro děti jsou tak třídy veselé a přívětivé.

 

Děti také navštěvují učebny počítačů a to jak o hodinách vyučovacích, tak i odpoledne v rámci zájmových kroužků. Odpoledne mohou děti též navštívit výtvarný kroužek, kroužek pracovních činností, taneční a pohybový.

 

Škola organizuje plavecký výcvik, školní výlety, v rámci možností i ozdravné pobyty dětí. Navštěvují se divadelní představení i různé soutěže. Děti též spolupracují s obcí při vítání nových občánků, MDŽ, vánoční besídky, oslavách jubilantů, sportovních a kulturních akcí spojených s místní organizací Sokola.
Děti se také zapojují do výtvarných soutěží v rámci celého okresu.

 

V budově školy je vlastní jídelna, kde mají děti chutnou a pestrou stravu a školní družinu, kde mají rodiče o děti postaráno po celé odpoledne. V rámci programu školní družiny se děti zapojují do různých týdenních, měsíčních i celoročních vzdělávacích projektů, soutěží, výtvarných a pracovních činností. Využívají počítačové učebny a při příznivém počasí hrají hry a soutěže na školním hřišti . Školní družina je krásně vyzdobena výrobky dětí.

 

Od jara do podzimu děti využívají školní zahradu pro pěstitelské práce a rády si pak pochutnají na tom, co si samy vypěstují.

 

Snažíme se, aby k nám do školy žáci chodili rádi a ještě se k nám vraceli, což se opravdu každý rok děje. Žáci jsou také dobře připraveni na přechod do města na vyšší stupeň. Při přijímacích zkouškách jich většina vždy uspěje.
Již tradičně také organizujeme Mikulášské a Vánoční besídky, oslavy Dny dětí – to vše za přispění sponzorů, abychom mohli i děti obdarovat maličkostmi.

Prostory ZŠ:

 

Prostory MŠ:

 

Prostory ŠD:

 

Školní jídelna:

-